اخبار

تعیین جنسیت جنین در هفته 5 حاملگی با آزمایش خون مادر


تاریخ:        ۱۳۹۰/۱۱/۲۸
گروه:        عمومی
منبع خبر:   اخبار علمی جدید

Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology,Feb2012

محققین یک دانشگاه در سئول کره در یک تحقیق نمونه خون 203 زن باردار را در فاصله بین 5 تا 12 هفته بارداری جمع آوری و مورد آزمون قرار دادند. با استفاده از بررسی  PCR و کمی ژن PDE9A ، توانستند DNA   جنین را در خون مادر نشان دهند. محققین در این بررسی  میزان  DYS-14 ، توالی کروموزوم Y ، گلیسرید 3- فسفات دهیدروژناز (GAPDH ) را در خون مادر اندازه گیری نمودند. فنوتیپ در هنگام تولد به تایید رسید. محققین دریافتند که میزان DYS14, ,U-PDE9Aو GAPDH در مادران باردار دارای جنین پسر در موارد منفی کاذب به میزان محسوسی کمتر از موارد واقعی بوده است. همچنین آنها ارتباط  تنگاتنگی را بین  غلظت DYS14, ,U-PDE9Aو GAPDH پیدا کردند.

نسبت DYS14/GAPDH در خون مادران یک نشانه غیر تهاجمی در تعیین جنس جنین در سه ماهه اول است که میتواند در موارد بالینی کاربرد داشته باشد.

این تست اهمیت بالینی خاصی دارد. در صورت وجود برخی بیماریهای وابسته به جنس با انجام این آزمایش بدون استفاده از روشهای غیر تهاجمی مثل نمونه برداری از پرزهای جفتی و آمنیوسنتز به بیمار کمک نمود و تصمیم گیری انجام شود. البته لازم به ذکر است که مطالعات بیشتری برای اثبات اثر این تست باید انجام شود.Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. Dr. R. Taheripanah, Obstetrics & Genecology. Designed by: ICTA